Melléknevek fokozása és összehasonlító szerkezetek

« Vissza a tananyagokhozMelléknevek fokozása

a) Rendhagyó melléknevek fokozása

Íme a legfontosabb rendhagyó fokozású melléknevek:

alapfok
középfok
felsőfok
good = jó
better = jobb
the best = a legjobb
bad = rossz
worse = rosszabb
the worst = a legrosszabb
many / much = sok
more = több
the most = a legtöbb
little = kevés
less = kevesebb
the least = a legkevesebb
far = távoli
farther / further = távolabbi
the farthest / the furthest = a legtávolabbi

Megjegyzés: "további" jelentéssel csak a further szó használható, a farther nem.

b) Nem rendhagyó melléknevek fokozása

Az ilyen melléknevek fokozásakor elsősorban az számít, hogy kiejtés szerint hány szótagból állnak. Az egytagúakat -er/-est végződéssel, míg a kettőnél több tagúakat more/the most elöljáróval képezzük. Sok kéttagú melléknév mindkét alakban fokozható, de alapvetően az egytagúaknak megfelelően.

(1) Egytagú melléknevek fokozása

alapfok
középfok
felsőfok
fast = gyors
faster = gyorsabb
the fastest = a leggyorsabb
nice = szép
nicer = szebb
the nicest = a legszebb

Ha a melléknév utolsó betűje mássalhangzó, az utolsó előtti betű azonban magánhangzó, akkor az utolsó mássalhangzó kettőződik.

alapfok
középfok
felsőfok
big = nagy
bigger = nagyobb
the biggest = a legnagyobb
hot = forró
hotter = forróbb
the hottest = a legforróbb

(2) Kettőnél több tagú melléknevek fokozása

alapfok
középfok
felsőfok
important = fontos
more important = fontosabb
the most important = a legfontosabb
patient = türelmes
more patient = türelmesebb
the most patient = a legtürelmesebb

(3) Kéttagú, kétféleképpen fokozható melléknevek fokozása

alapfok
középfok
felsőfok
quiet = csendes
quieter = csendesebb
the quietest = a legcsendesebb
quiet = csendes
more quiet = csendesebb
the most quiet = a legcsendesebb

Összehasonlító szerkezetek

1) the same (...) as = "ugyanaz/ugyanolyan (...), mint"

the same (+ főnév) as

• Your room is the same as mine. = Ugyanaz/Ugyanolyan a szobád, mint az enyém.

Lehetőség van arra is, hogy az összehasonlítandó dolgok vagy személyek csak valamely konkrét vonását (pl. színét, alakját, stb.) nevezzük ugyanolyannak.

• Your room is the same color as mine. = Ugyanolyan színű a szobád, mint az enyém.

• • •
2) as (good) as = "(ugyan)olyan (...), mint"

as + alapfokú melléknév/módhatározó + as

• I used to be as slim as you are. = Valaha (ugyan)olyan karcsú voltam, mint te.

Módhatározóval:

• He drives (just) as carefully as his wife. = (Éppen) olyan óvatosan vezet, mint a felesége.

• • •
3) (better) than = "...-bb, mint"

középfokú melléknév/módhatározó + than

• I used to be slimmer than now. = Valaha karcsúbb voltam, mint most.
• This car is more expensive than my father's. = Ez az autó drágább, mint az apámé.

Módhatározóval:

• You should read this book more carefully than last time. = Figyelmesebben kellene elolvasnod ezt a könyvet, mint a múltkor.

Természetesen negatív fokozásra is lehetőség van a kiejtésben kettőnél több szótagú melléknevek esetén.

• This book is less interesting than the last one I read. = Ez a könyv nem olyan érdekes, mint a legutóbbi, amit olvastam.

Főnév is állhat ebben az összehasonlító szerkezetben.

• I want more money than them. = Több pénzt akarok, mint ők.

• • •
4) egyéb szerkezetek

a) Egyre (...)

Rendhagyó, illetve -er/-est fokozású esetben egymás után írjuk ugyanazt a fokozott melléknevet/módhatározót egy and kötőszóval. Jellemző a get ige a fokozott melléknevet tartalmazó mondatban.

• The weather is getting better and better. = Egyre jobb (javul) az idő.

Módhatározóval:

• She speaks English better and better. = Egyre jobban beszél angolul.

A more fokozású melléknevek és módhatározók esetében a more szót írjuk egymás után kétszer, szintén and kötőszóval.

• I'm getting more and more excited. = Egyre izgatottabb vagyok.

Módhatározóval:

• He drives more and more carefully. = Egyre óvatosabban vezet.

b) Minél (...), annál (...)

Ebben a kifejezésben két, külön-külön is értelmes mondatot vonunk össze.

• You worry more (and more). = (Egyre) Többet aggódsz.
• It will be worse (and worse). = (Egyre) rosszabb lesz.

A szabály úgy szól, hogy mindkét tagmondat határozott névelővel kezdődik, amit a középfokú melléknév/módhatározó követ, végül pedig a maradék mondatrészeket írjuk le. A két tagmondatot vessző választja el.

The more you worry, the worse it will be. = Minél többet aggódsz, annál rosszabb lesz.

A létigés tagmondatból kihagyható az ige.

The more you study, the better (it is). = Minél többet tanulsz, annál jobb.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!