Fontosabb igék és igei szerkezetek

« Vissza a tananyagokhozarrive

» jelentése: megérkezik
» fontos tudnivaló róla: in illetve at vonzattal állhat; az előbbit városok és országok esetében használjuk, az utóbbit az egyéb esetekben

• He arrived at the station late at night. = Késő éjszaka érkezett meg az állomásra.
• He arrived in Brussels late at night. = Késő éjszaka érkezett meg Brüsszelbe.

ask

» jelentése: kérdez, kér, megkér
» fontos tudnivaló róla: a három különböző jelentésében három eltérő szerkezettel áll

a) ask (somebody) something = kérdez (valakitől) valamit
b) ask (somebody) for something = kér (valakitől) valamit
c) ask somebody (not) to do something = megkér valakit arra, hogy (ne) tegyen meg valamit

• Can I ask you a question? = Feltehetek neked egy kérdést?
• She asked us for help. = Segítséget kért tőlünk.
• Who asked you to wait here? = Ki kért meg arra, hogy várj itt?

do

» jelentése: csinál, tesz, végez
» fontos tudnivaló róla: ne keverjük össze a make = készít igével

• What are they doing? = Mit csinálnak éppen?
• I'll do my best. = Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni.
• We did German at school. = Tanultunk németül az iskolában.

get

» jelentése: kap, odaér, valamivé válik, stb.
» fontos tudnivaló róla: egy igazi "Jolly Joker" ige, amelynek számos különböző jelentése van, főleg különféle prepozíciókkal társítva, de elsősorban az említett három jelentésben használjuk

• What did you get for Christmas? = Mit kaptál karácsonyra?
• We got home late at night. = Késő éjszaka értünk haza.
• She will get better soon. = Hamarosan jobban lesz.

go

» jelentése: megy, jár, válik valamivé
» fontos tudnivaló róla: egyszeri értelemben "megy", míg ismétlődő illetve rendszeres értelemben "jár" a magyar jelentése; rendszeres tevékenységek (pl. sportolás) esetén ing-es vonzattal áll (úgy mint go swimming); arra is használjuk továbbá, hogy állapotváltozást fejezzünk ki

• Where are we going? = Hova megyünk?
• He often goes skiing. = Gyakran jár síelni.
• The battery went dead. = Lemerült az akkumulátor.

have

» jelentése: birtokol (van neki valamije), "fogyaszt"
» fontos tudnivaló róla: a birtokláson felül "fogyasztást" fejez ki (pl.: étkezik, italt fogyaszt, szünetet tart, dohányzik, stb.), és csak az utóbbi esetben (tehát amikor nem birtoklást fejez ki) állhat folyamatos szerkezetben

• She has few real friends. = Kevés igazi barátja van.
• Are you having breakfast? = Most reggelizel?
• Let's have a short break. = Tartsunk egy kis szünetet!

hear

» jelentése: hall
» fontos tudnivaló róla: nem keverendő össze a "hallgat" igével, ami a listen to, továbbá ügyelni kell a helyes kiejtésére (jelenben nem "ö-"vel ejtjük, hanem úgy, mint a here = itt szót); jelen időben elsősorban can módbeli segédigével használjuk

Fontos továbbá, hogy az alábbi három kifejezés nem ugyanazt jelenti:

a) hear of something/somebody = hall (addig ismeretlen) valamiről/valakiről
b) hear about something/somebody = hall (valami újságot egy ismert) valamiről/valakiről
c) hear from somebody = hall (hírt kap) valaki felől

• I can't hear you well. = Nem hallak valami jól.
• Have you ever heard of them? = Hallottál róluk valaha?
• I hope to hear from you soon. = Remélem, nemsokára hallok felőled!

know

» jelentése: tud, ismer
» fontos tudnivaló róla: nem szabad a can segédigével keverni, amelynek a jelentése szintén "tud", ám ott egy főnévi igenévnek ("csinálni") is kell állnia a "tud" után a (mellék)mondatban

• I don't know those people. = Nem ismerem azokat az emberekt.
• Do you know any good jokes? = Tudsz valami jó viccet?
• He knows how to make people angry. = Tudja, hogyan kell felbosszantani másokat.

leave

» jelentése: elmegy, elhagy, távozik
» fontos tudnivaló róla: amikor azt mondjuk, hogy elindulunk valahonnan, akkor prepozíció nélkül használjuk a leave igét, ám for prepozícióval használjuk akkor, amikor azt mondjuk, elindulunk valahova

• Do you really want to leave? = Tényleg el akarsz menni?
• He left home early in the morning. = Kora reggel indult el.
• We should leave for school in 5 minutes. = 5 perc múlva el kell indulnunk az iskolába.

lie

» jelentése: fekszik, hazudik
» fontos tudnivaló róla: valójában itt két különböző igéről beszélünk, amelyeknek a jelen idejű alakja azonos (és nem keverendők a lay = fektet igével!)

a) lie (V2: lied, V3: lied) = hazudik
b) lie (V2: lay, V3: lain) = fekszik

• Don't lie to us, will you? = Ne hazudj nekünk, jó?
• Who was lying in your bed? = Ki feküdt az ágyadban?
Lay your weapons on the ground! = Tegyétek a fegyvereiteket a földre!

like

» jelentése: kedvel, szeret, tetszik neki
» fontos tudnivaló róla: vagy to-s vagy ing-es szerkezetű igét vonz maga után, általában jelentésbeli különbség nélkül, ám a brit angolban a to-s változat azt is kifejezheti, hogy az alany "jónak lát" valamit (miközben nem feltétlenül leli benne örömét)

• Did you like the movie? = Tetszett a film?
• Not everybody likes cooking. = Nem mindenki szeret főzni.
• He likes to clean the kitchen every day. = Szereti mindennap kitakarítani a konyhát.

listen (to)

» jelentése: hallgat, figyel
» fontos tudnivaló róla: akkor kell kitenni a to prepozíciót, ha beletesszük a mondatba, hogy kire kell hallgatni illetve figyelni

• Please, listen to me. = Kérlek, hallgass rám!
• Which song are you listening to? = Melyik számot hallgatod most?
Listen carefully. = Nagyon figyelj!

look (at)

» jelentése: néz, ránéz, megnéz
» fontos tudnivaló róla: magában kifejezetten ritkán áll ez az ige, leginkább csak akkor, amikor azt mondjuk, "Nézd!", máskülönben at prepozícióval használjuk; ha pedig valamit nézünk (pl. tévét), akkor a watch igét kell használni helyette

Look! What's that? = Nézd! Mi az?
Look at me. = Nézz rám!
• Could you look at my homework? = Meg tudnád nézni a házi feladatomat?

make

» jelentése: készít
» fontos tudnivaló róla: nem keverendő össze a do igével, noha ezt is fordíthatjuk "csinál"-nak; tipikus jelentése szenvedő szerkezetben az, hogy "készült"

• Let's make something out of these. = Készítsünk valamit ezekből!
• Did you make it yourself? = Te magad készítetted?

mean

» jelentése: jelent, akar, komolyan gondol
» fontos tudnivaló róla: jelentésénél fogva ez egy gyakran használt ige kezdő nyelvtanulók körében, hiszen gyakran merül fel a kérdés, hogy "mit jelent" valami, de ügyelni kell a kérdés helyes szerkezetére

• What does this word mean? = Mit jelent ez a szó?
• I mean to do it later. = Később akarom megcsinálni.
• Do you mean it? = Komolyan gondolod?

need

» jelentése: szüksége van valamire, kell (neki)
» fontos tudnivaló róla: jelentősen eltér a szerkezete attól, ahogyan magyarul használjuk ezeket a kifejezéseket; angolul úgy fogalmazunk, hogy "valaki igényel valamit" (tehát egyszerű tárgyas szerkezetet használunk); ezen felül nem szabad összekeverni a need to módbeli segédigével, amelynek jelentése "kell" ("szükséges")

• I need a car. = Kell nekem egy autó.
• Do you need some help? = Szükséged van segítségre?

say

» jelentése: mond (valamit)
» fontos tudnivaló róla: nem keverendő a tell igével (lásd lejjebb), ahol feltétlenül meg kell említenünk, hogy kinek mondunk valamit; a say esetében alapvetően nem kell kitenni, hogy kinek szól a mondandónk, de ha mégis oda szeretnénk tenni, akkor to prepozíciót kell használni

• What do you say? = Mit szólsz?
• Don't say a word. = Egy szót se szólj!
• What could I say? = Mit mondhatnék?

see

» jelentése: lát, találkozik, megért (valamit)
» fontos tudnivaló róla: a szó legáltalánosabb értelmében, fizikai képességként jelenti azt, hogy "lát"; nem keverendő össze a look = néz igével; jelen időben elsősorban can módbeli segédigével használjuk

• What can you see? = Mit látsz?
• We don't often see them. = Nem találkozunk velük gyakran.
• I see. = Értem.

speak (to/with)

» jelentése: beszél, beszélget
» fontos tudnivaló róla: ezzel az igével fejezzük ki azt, hogy valaki valamilyen nyelven tud beszélni (vagy hogy egyáltalán tud beszélni)

• How many languages does he speak? = Hány nyelvet beszél?
• We should speak about this. = Beszélnünk kellene erről.
• Can I speak to you privately? = Beszélhetek veled négyszemközt?

take

» jelentése: (el)vesz, (el)visz, (valamennyi) időt vesz igénybe
» fontos tudnivaló róla: nem keverendő a put igével; egyedül take a step = lépést tesz értelemben jelent "tesz"-t

• Don't take it away. = Ne vidd el!
Take a slice. = Vegyél egy szeletet!
• It took an hour to get home. = Egy órába telt hazaérni.

talk (to/with)

» jelentése: beszél, beszélget
» fontos tudnivaló róla: többnyire inkább párbeszédes értelemben jelenti azt, hogy "beszél" (vagyis inkább "beszélget" a jelentése)

• When can we talk? = Mikor tudunk beszélni?
• I often talk to him. = Gyakran szoktam beszélgetni vele.
• Who are you talking to? = Kihez beszélsz?

tell

» jelentése: elmond (valakinek valamit), elmesél, szól (valakinek), felszólít (valakit valamire)
» fontos tudnivaló róla: az esetek többségében ki kell tenni az ige után, hogy kinek mondjuk, kivéve az olyan kifejezéseknél, mint tell a story = történetet mesél vagy a tell a joke = viccet mesél

• Who told you about this? = Ki beszélt neked erről?
• Can you tell jokes? = Tudsz vicce(ke)t mesélni?

Továbbá - az ask igéhez hasonlóan - állhat to-s szerkezetben, amikor felszólítást fejez ki.

tell somebody (not) to do something

• Don't tell him what to do. = Ne mondd meg neki, mit tegyen!

think

» jelentése: gondol, gondolkodik
» fontos tudnivaló róla: egyszerű szerkezetben állva a jelentése "gondol", míg folyamatos szerkezetben "gondolkodik"

• What do you think? = Mit gondolsz?
• Do you think she's pretty? = Szerinted ő csinos?
• What are you thinking (about)? = Min gondolkozol?

want (to)

» jelentése: akar
» fontos tudnivaló róla: ha egy ige áll utána, akkor azt to-s szerkezetbe kell tenni, ráadásul a want után tárgy esetben azt is beletehetjük a mondatba, hogy kire vonatkozik

want (somebody) (not) to do something

• She wants a new car. = Akar egy új autót.
• We want to go on holiday. = vakációzni akarunk menni.
• I want you to remember this. = Azt akarom, hogy emlékezz erre.

watch

» jelentése: (meg)néz, (szemmel) figyel
» fontos tudnivaló róla: tévézés illetve filmnézés esetén használjuk elsősorban, valamint akkor, ha valakit vagy valamit megfigyelünk (vizuálisan)

• How often do you watch TV? = Milyen gyakran nézel tévét?
• How many times did you watch the film? = Hányszor nézted meg a filmet?
Watch him. = Figyeld őt!


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!

• • •

Teszteld le a tudásodat!
"say, tell, speak & talk" kvíz
A fenti gomb megnyomásával regisztráció nélkül be tudsz lépni Privát online tanfolyam nevű termékünkbe, és el tudod végezni ezt a gyakorlati leckét.